HARAHU.com Éles Választás - Webáruház
0670 356 5665 info@harahu.com
Védőüvegek és védőtokok az eszközeire.

A harahu.com webáruház
REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

1.1.Ezt a reklamációs szabályzatot a Polgári törvénykönyv 40/1964 hatályos törvénye (továbbiakban „Polgári törvénykönyv“), a 250/2007 hatályos fogyasztóvédelmi törvénnyel (továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény“), a hatályos 102/2014 törvény a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áru értékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén és a 22/2004 hatályos törvény az elektronikus kereskedelemről. Valamint szabályozza az Eladó közötti jogviszonyt, ami:

1.2.Az eladó mint vállalat
Vállalkozás neve: ETERNITY & SPARK, s.r.o.
Székhelye: Marček 80, Svederník 013 32, Szlovák Köztársaság
bejegyezve a Žilina-i Járásbíróság Cégjegyzékébe (Obchodnom registri Okresný súd Žilina), S.r.o. Részlegén, 56456/L bejegyzésként
IČO (Statisztikai számjel): 46621903
DIČ (Adószám): 2023486212
IČ DPH (Áfa-s adószám): SK2023486212
Bankszámlaszám:
Bankszámlaszám SK(€): 2300244663 / 8330 (IBAN: SK2483300000002300244663)
Bankszámlaszám CZ(Kč): 2501909895 / 2010 (IBAN: SK9483300000002501909895)
Bankszámlaszám HU(Ft): 12600016-17036089-72797916 (IBAN: HU71126000161703608972797916)
Az eladó általános forgalmi adófizető

(a továbbiakban "Eladó" vagy "Kereskedő"), valamint minden olyan személy, aki az Eladó weboldalán az Eladó által kínált áruk vagy szolgáltatások Vásárlója, és a napján közzétett Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint fogyasztóként jár el. az Eladó weboldalát, a jelen Panaszkezelési Szabályzatot és a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályokat, összhangban a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályaival, különös tekintettel a törvényekre: a hatályos 102/2014 törvény a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződésről, a 250/2007 hatályos fogyasztóvédelmi törvénnyel és a Polgári törvénykönyv 40/1964 hatályos törvénye

1.3.Az Eladó e-mail címe és telefonos elérhetőségei:
Email: info@harahu.com
Telefonszámok:
Zákaznícka linka pre Slovensko (komunikácia v slovenčine)
+421 918 212 326
+421 949 598 818

Zákaznická linka pro Česko (komunikace v češtině/slovenštině)
+420 775 813 116
+420 775 813 127

Magyarországi ügyfélszolgálat (magyar nyelvű kommunikáció)
+36 70 356 5665
+421 903 898 250

Kundenservice für Deutschland / Österreich (Kommunikation auf Deutsch)
+421 910 232 033

Telefon kontaktowy dla Polski (komunikacja w języku polskim)
+421 911 232 188

Customer service for Romania (communication in English/German)
+421 910 232 033

Customer service for English speakers
+421 910 232 033

1.4 Az eladó azt javasolja a fogyasztóknak, hogy a dolgokban, árukban vagy szolgáltatásokban felmerülő hibáiért való felelősségi jogaikat (panasz) ezen a címen érvényesítsék: ETERNITY & SPARK, s.r.o., Marček 80, Svederník 013 32, Szlovák Köztársaság

1.5.Jelen Reklamációs Szabályzat szabályozza a Vevő jogait és kötelezettségeit, aki a termék (áru) vagy szolgáltatás hibája miatti jogok gyakorlása során az Eladó webáruházán keresztül az Eladóval kötött távvásárlási szerződés értelmében fogyasztónak minősül.

1.6.Vevő minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki az Eladó weboldalán vagy más távkommunikációs eszközön keresztül adásvételi szerződést kötött az Eladóval.

1.7. Fogyasztó az a Vevő, aki természetes személy és aki az Eladó honlapján keresztül adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el.

1.8.Jelen reklamációs szabályzat szabályozza a fogyasztónak minősülő Vevők és az Eladó közötti jogviszonyt. Jelen reklamációs eljárás 4.12. pontjában foglalt kivétellel (Eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el).

1.9.A termékek (a továbbiakban: "Dolgok" vagy "Termékek") olyan áruk és szolgáltatások, amelyeket eladásra szántak, és amelyeket az Eladó a honlapján is közzétett.

II. Hivatkozások

2.1.Az Eladó áru- vagy szolgáltatáshiba miatti felelősségéből fakadó kapcsolatokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra) olyan természetes személlyel, aki az adásvételi szerződés megkötésekor nem üzleti tevékenysége körében jár el (fogyasztók) ezen törvények általános rendelkezésein vonatkoznak: a Polgári törvénykönyv 40/1964 hatályos törvénye, valamint speciális előírások, mint a hatályos 102/2014 törvény a fogyasztóvédelemről a távollévők között kötött szerződés vagy az Eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áru értékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén és a 250/2007 hatályos fogyasztóvédelmi törvény.

2.2.A kellékszavatossági jogok gyakorlásából eredő jogviszonyok az Eladó és a Vevő között, aki jogi személy vagy természetes személy, vállalkozása keretében eljáró vállalkozó (fogyasztói helyzetben nem lévő személy) hatályos Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991 törvényének szövegében szabályozzák. Jelen reklamációs eljárás 4.12. pontjában foglalt kivétellel (Eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vevő nem fogyasztóként jár el).

2.3.A 102/2014 törvény §3 paragrafusának 1n) bekezdésének értelmében az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyek betartása mellett az eladó elkötelezte magát. A magatartási kódex olyan megállapodást vagy szabályrendszert jelent, amely meghatározza annak az eladónak a magatartását, aki kötelezettséget vállalt a jelen magatartási kódex betartására egy vagy több speciális üzleti gyakorlattal vagy ágazattal kapcsolatban, ha ezeket jogszabály nem írja elő. vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése), amelynek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó ezeket milyen módon ismerheti meg, illetve milyen módon szerezheti meg szövegüket.

III. Az eladó felelőssége a termék (áruk és szolgáltatások) hibáiért

3.1.Az eladó köteles az árut (terméket) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően kiszállítani, pl. az előírt minőségben, mennyiségben és hibamentesen (ténybeli, jogi).

3.2.A Vevő jogosult az eladott árut vagy szolgáltatást átvétel előtt megvizsgálni.

IV. Jótállási idő

4.1.A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a Vevő átveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Ha a megvásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, feltéve, hogy a vevő az üzembe helyezést legkésőbb három héten belül elrendelte. a tárgy átvételét követően, és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést szabályszerűen és időben biztosította.

4.2.Ha nem romlandó vagy használt cikkről van szó, úgy a jótállási idő (garancia) alatt az áru átvételét követően keletkező hibákért az Eladó felel. A jótállási idő 24 hónap. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

4.3.Ha használt cikkről van szó, a Vevő és az Eladó rövidebb, de 12 hónapnál nem rövidebb jótállási időben is megállapodhat.

4.4.A hosszabb ideig tartó használatra szánt dolgokra speciális előírások 24 hónapnál hosszabb jótállási időt írnak elő. A 24 hónapot meghaladó jótállási idő csak a termék egy részére vonatkozhat.

4.5.A Vevő kérésére az Eladó írásos jótállást (garancialevél) köteles adni. Ha a dolog természete ezt lehetővé teszi, akkor a garancialevél helyett elegendő a vásárlást igazoló okmányt kiállítani.

4.6.Az Eladó a Vevőnek kiállított garancialevélben vagy a hirdetésben történő nyilatkozatával a jelen törvényben meghatározott jótállás körét meghaladó szavatosságot vállalhat. A garancialevélben az Eladó határozza meg a jelen garancia feltételeit és terjedelmét.

4.7.A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a terméket a Vevő átveszi. Ha a megvásárolt terméket az eladótól eltérő vállalkozó kívánja üzembe helyezni, a szavatossági idő az üzembe helyezés napjától kezdődik, feltéve, hogy a Vevő az üzembe helyezést legkésőbb három héten belül elrendelte. a tárgy átvételét követően, és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést szabályszerűen és időben biztosította.

4.8.A hibás termék újra cseréjének esetén a jótállási idő az új termék átvételétől újra kezdődik.

4.9.Ha egy termék egy részét cserélik ki újra, ahol a dolog természete ezt lehetővé teszi, az említett alkatrész garanciális ideje az új dolog átvétele után újra kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a dolog egy részét, amelyre garanciát vállaltak, kicserélik.

4.10.A jótállási idő hatálya alá tartozó tételek hibáiért való felelősségi jogok elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.

4.11.A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az áru reklamációja folyt. A jótállási idő hatálya alá tartozó termékhibákért való felelősségi jogok elévülnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.

4.12.A 513/1991 Kereskedelmi törvénykönyv §429 törvényének 2s bekezdésének értelmében az Eladó kijelenti, hogy az Eladó és a nem fogyasztóként eljáró Vevő közötti üzleti kapcsolatokban a szavatossági idő hossza esetén az Eladó az áruk és szolgáltatások minőségére garanciát vállal. időtartama 12 hónap. A romlandó tárgyak hibáiért való felelősségi jogait a Vevőnek legkésőbb a vásárlást követő napon kell gyakorolnia; ellenkező esetben a jogok lejárnak. A jótállási idő a jelen reklamációs szabályzat IV. cikk 4.1. pontjában foglaltak szerint kezdődik.

V. Hibafelelősségből eredő jogok gyakorlásának folyamata (Reklamáció)

5.1.A fogyasztó reklamáció ezen reklamáció szabályzatnak 1.4. pontjában megjelölt címen tehet. A fogyasztó panasszal élhet az eladó bármely olyan telephelyén is, ahol a reklamáció átvételére lehetőség van az értékesített termékekre vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan, vagy megjelölt személynél. Reklamáció esetén az Eladó javasolja, hogy a Vevő számlát, jótállási jegyet, vagy egyéb, a reklamált termék Eladótól történő megvásárlását igazoló dokumentumot nyújtson be. Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy a reklamáció benyújtásakor írja le az áru vagy a szolgáltatás hibáját. A Vevő harmadik félen keresztül is reklamációt nyújthat be az Eladóhoz.

5.1.1.Az Eladó javasolja a Vevőnek, hogy az árura vonatkozó reklamációt az áru hibájának részletes leírásával és az áru Eladótól történő megvásárlását igazoló okirattal (például fizetési bizonylat, számla, jótállási jegy) együtt érvényesítse, az igénylési eljárás felgyorsítása érdekében.

5.1.2.Reklamáció esetén az Eladó javasolja az áru ajánlott levélben történő elküldését. Az Eladó azt javasolja, hogy az árut ne adja fel utánvéttel, az ilyen küldeményt az Eladó nem fogad el.

5.1.3.Az eladó a reklamáció benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak. Amennyiben a reklamáció távközlési eszközzel történik, az Eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamáció visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció teljesítéséről szóló okirattal együtt kell kézbesíteni; az igény érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van az igény érvényesítését más módon igazolni.

5.1.4.Az eladó köteles a reklamáció kezeléséről írásos dokumentumot kiállítani, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a reklamáció feldolgozásáról szóló okirattal együtt, ha annak feldolgozási határideje attól a naptól kezdődött, amikor a reklamáció tárgyát az eladó átvette.

5.1.5.A reklamáció eljárás befejeződhet a kijavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő kedvezmény megfizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy annak indokolt elutasításával.

5.2.A panasz kezelése befejezése nem érinti a fogyasztó külön szabályozás szerinti kártérítési jogát.

5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. Az eladó köteles a reklamáció rendezésének módját az érvényes megfogalmazás szerint meghatározni (a reklamáció elintézése a reklamációs eljárás lezárását jelenti a javított termék átadásával, a termék kicserélésével, a termék vételárának visszaküldésével, a termék árából megfelelő árengedmény megfizetése, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívás vagy annak indokolt elutasítása) haladéktalanul, összetett esetben legkésőbb a reklamáció napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben különösen, ha komplex műszaki a termék vagy szolgáltatás állapotának értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció napjától számított 30 napon belül. A keresetfeldolgozás módjának meghatározása után a kereset azonnali feldolgozásra kerül, indokolt esetben a későbbiekben is feldolgozható; azonban a kereset feldolgozása nem tarthat tovább a követelés benyújtásától számított 30 napnál. Ha a panasz tárgyát az eladó a reklamáció benyújtásának napjától későbbi napon veszi át, a reklamáció e bekezdés szerinti feldolgozásának határideje attól a naptól kezdődik, amikor a panasz tárgyát az eladó átveszi. ; de legkésőbb attól a pillanattól kezdve, amikor az eladó a követelés tárgyának átvételét lehetetlenné teszi vagy megakadályozza. A panaszkezelési határidő lejártát követően a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy jogosult a terméket (panasz tárgyát) új termékre kicserélni.

5.4.Ha a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, az Eladó a reklamációt annak elutasításával csak szakmai elbírálás alapján kezelheti. A szakértői értékelés eredményétől függetlenül a fogyasztó a szakértői értékelés költségeit, illetve a szakértői értékeléshez kapcsolódó egyéb költségeket nem kötelezheti. Az eladó köteles a reklamáció elutasítását igazoló szakértői értékelés másolatát a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb a reklamáció feldolgozásától számított 14 napon belül.

5.5.Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, és az Eladó azt elutasította, a panaszt intéző személy köteles a panaszkezelési okiratban megjelölni, hogy a fogyasztó a terméket kinek küldheti el szakértői értékelésre. Amennyiben a terméket kijelölt személy részére szakértői értékelésre küldik, a szakértői értékelés költségei, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az Eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a Fogyasztó szakmai elbírálással bizonyítja az Eladó hiba miatti felelősségét, újra érvényesítheti igényét; a szavatossági idő a szakértői értékelés elvégzése során nem jár le. Az eladó a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül köteles megtéríteni a fogyasztónak a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költséget. A megújított követelés nem utasítható el.

5.6.A fogyasztónak joga van az áruk és szolgáltatások hibáiért fennálló felelősségi jogainak gyakorlásával kapcsolatban felmerülő szükséges költségek (különösen a reklamált áru feladásakor fizetett postaköltség) megtérítésére. A termék vagy szolgáltatás hibája miatti szerződéstől való elállás esetén a fogyasztónak joga van az elállás költségeinek megtérítésére is.

5.7.Szakértői értékelés szükségessége a jelen cikk 5.4. pontja értelmében:
A szakértői ítéletnek tartalmaznia kell:
a) a szakmai értékelést végző személyazonossága,
b) a szóban forgó termék pontos azonosítását,
c) a termék állapotának leírása,
d) az értékelés eredménye,
e) a szakértői értékelés kiállításának időpontja.

5.8.Amennyiben a termék jellege ezt lehetővé teszi, a Fogyasztó reklamációja során a terméket az Eladónak (megjelölt személynek) adja át. Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék eladóhoz (megjelölt személyhez) történő eljuttatását, a fogyasztó kérheti a hiba elhárítását azon a helyen, ahol a termék található, vagy megállapodhat az Eladóval (megjelölt személlyel) reklamáció esetén a termék szállításának módján.

5.9.Nem számít bele a jótállási időbe a termékszavatossági jog gyakorlásától eltelt idő addig az időpontig, amikor a Vevő a javítást követően köteles volt a terméket átvenni. Az Eladó köteles a Vevőnek visszaigazolni, hogy mikor gyakorolta a jogát, szintúgy a javítás végrehajtásáról és annak időtartamáról is.

VI. Vevő jogai a termékszavatossági jogok gyakorlása során

6.1.Ha eltávolítható hibáról van szó, a Vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

6.2.A vevő a hiba elhárítása helyett követelheti az áru kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét. De csak akkor, ha az Eladót nem terheli aránytalan költség az áru ára vagy a hiba súlyossága miatt.

6.3.Az Eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a Vevőnek.

6.4.Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként történő használatát, a Vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a Vevőt, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba kijavítás utáni újból ugyanazon a hiba vagy még nagyobb számú újabb hiba megjelenése miatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

6.5.Egyéb javíthatatlan hiba esetén a Vevőnek joga van a termék árából ésszerű engedményre.

VII. Záró rendelkezések

7.1.Jelen Reklamációs szabályzat szerves részét képezi a jelen Weboldal Általános Szerződési Feltételeinek, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek és utasításoknak. Dokumentumok - Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen Weboldal személyes adatainak védelmére vonatkozó alapelvek és utasítások az Eladó Webhelyének domainjén vannak közzétéve.

7.2.A reklamációs szabályzat megváltozása esetén a Vevő és az Eladó közötti kapcsolatra az adásvételi szerződés megkötésekor, annak megszűnéséig érvényes és hatályos reklamációs szabályzat az irányadó.

7.3.Jelen reklamációs szabályzat az Eladó honlapján történő 2023.12.27-i közzétételének időpontjában lépnek hatályba és érvénybe.

INGYENES SZÁLLÍTÁS

Ingyenes szállítás minden 14700 Ft feletti megrendelésre

TÁMOGATÁS

Kereshet minket hétköznap, (hétfő-péntek 8:00-19:00)
0670 356 5665

30 NAP A VISSZAKÜLDÉSRE/CSERÉRE

Ráadásul 15 napon belül reklamációs asszisztensen keresztül INGYENESEN küldheti vissza a terméket.

100% BIZTONSÁGOS FIZETÉS

Lehet fizetni utánvéttel, banki utalással, vagy a biztonságos Comgate fizetési kapun keresztül.

A keresés eredménye:
Keresem...
Bejelentkezés


Új vásárló? Fiók létrehozása.

Elvesztette a jelszavát? A jelszó frissítése.


Nem felejtette el a jelszavát? Vissza a bejelentkezéshez

Register


Already have an account? Login here

Menü
Kategóriák